งานอบรมระยะสั้น
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ได้นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญจากการศึกษาวิจัยด้านประชากรและสังคมมาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาต่อในรูปแบบการจัดฝึกอบรมระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมรับการอบรม และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างเครือข่ายบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ วิทยากรในการอบรมล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และจากองค์กรภายนอกสถาบัน

หัวข้อการอบรมที่จัดตามความต้องการของหน่วยงาน

นอกจากการจัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรตามปฏิทินข้างต้น สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและประสบการณ์ในการจัดอบรมระยะสั้นในหลากหลายหัวข้อ/เรื่อง ซึ่งสามารถดำเนินการจัดขึ้นได้ หากมีหน่วยงานแสดงความสนใจและต้องการให้มีการจัดอบรมขึ้น โดยอาจเป็นการจัดให้สำหรับผู้เข้าอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือหน่วยงานที่สนใจ อ่านทั้งหมด »

ปฏิทินการรับสมัครอบรมระยะสั้น ประจำปี 2567

แผ่นพับการอบรมระยะสั้น ปี 2567
จดหมายขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2567

หลักสูตรภาษาไทย (Thai Programs)
เรื่อง วิทยากร ช่วงเวลา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) อาจารย์ ดร. นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ ,รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนงค์ สกุลศรี 18 มิถุนายน 2567
ถึง
20 มิถุนายน 2567
การวิจัยติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2 (11-13 พย 67) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์, รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา สุนทรธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง, ดร.กมลชนก ขำสุวรรณ, อาจารย์สุภรต์ จรัสสิทธิ์ 11 พฤศจิกายน 2567
ถึง
13 พฤศจิกายน 2567

เงื่อนไขการคืนเงินค่าลงทะเบียน มี 2 กรณี คือ


รูปบรรยากาศในการอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานอบรม โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com,warissara.kai@mahidol.ac.th
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th