งานอบรมระยะสั้น
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ได้นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญจากการศึกษาวิจัยด้านประชากรและสังคมมาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาต่อในรูปแบบการจัดฝึกอบรมระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมรับการอบรม และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างเครือข่ายบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ วิทยากรในการอบรมล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และจากองค์กรภายนอกสถาบัน

หัวข้อการอบรมที่จัดตามความต้องการของหน่วยงาน

นอกจากการจัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรตามปฏิทินข้างต้น สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและประสบการณ์ในการจัดอบรมระยะสั้นในหลากหลายหัวข้อ/เรื่อง ซึ่งสามารถดำเนินการจัดขึ้นได้ หากมีหน่วยงานแสดงความสนใจและต้องการให้มีการจัดอบรมขึ้น โดยอาจเป็นการจัดให้สำหรับผู้เข้าอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือหน่วยงานที่สนใจ อ่านทั้งหมด »

ปฏิทินการรับสมัครอบรมระยะสั้น ประจำปี 2567

แผ่นพับการอบรมระยะสั้น ปี 2567
จดหมายขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2567

หลักสูตรภาษาไทย (Thai Programs)
เรื่อง วิทยากร ช่วงเวลา
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ 25 มีนาคม 2567
ถึง
29 มีนาคม 2567
การวิจัยติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1 (11-15 มีค 67) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์, รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา สุนทรธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง, ดร.กมลชนก ขำสุวรรณ, อาจารย์สุภรต์ จรัสสิทธิ์ 11 มีนาคม 2567
ถึง
15 มีนาคม 2567
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ 22 เมษายน 2567
ถึง
25 เมษายน 2567
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ NVivo อาจารย์ สุภรต์ จรัสสิทธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี 27 พฤษภาคม 2567
ถึง
29 พฤษภาคม 2567
การวิจัยติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2 (11-15 พย 67) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์, รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา สุนทรธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง, ดร.กมลชนก ขำสุวรรณ, อาจารย์สุภรต์ จรัสสิทธิ์ 11 พฤศจิกายน 2567
ถึง
15 พฤศจิกายน 2567

เงื่อนไขการคืนเงินค่าลงทะเบียน มี 2 กรณี คือ


รูปบรรยากาศในการอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานอบรม โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com,warissara.kai@mahidol.ac.th
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th