งานอบรมระยะสั้น
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ใบสมัครการอบรมระยะสั้นระดับชาติ ประจำปี 2567

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

งานอบรมระยะสั้น ประจำปี 2567 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บได้แก่ ชื่อ- นามสกุล ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ ประเภทอาหาร เป็นต้น เพื่อติดต่อประสานงานกับท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอบรมของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เท่านั้น
  2. ข้อมูลการเข้าร่วมการอบรม ท่านยินดีให้บันทึกภาพระหว่างการอบรม เพื่อการประชาสัมพันธ์งานอบรมฯ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์, Facebook Fanpage และ Instagram
  3. ท่านสามารถอ่านรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้เข้าร่วม อบรม ประชุม และเสวนาได้ที่ https://ipsr.mahidol.ac.th/privacy-policy
  4. หากท่านมีความประสงค์จะยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งมายังงานอบรมได้ที่ warissara.kai@mahidol.ac.th

ท่านยอมรับและตกลงตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น หรือไม่ (*)
ถ้ากำลังศึกษา (โปรดระบุ)

ประเภทอาหารที่รับประทาน*

ประสบการณ์งานวิจัย (หากมี โปรดระบุหัวข้อ)

หัวข้อ/ประเด็นที่สนใจจะทำวิจัยในการอบรมครั้งนี้ ถ้ายังไม่มี โปรดระบุว่า “ไมมี”
หน้าที่ความรับผิดชอบ และเหตุผล/ความจำเป็นในการเข้ารับการอบรม*

แหล่งทุนสนับสนุนเข้าอบรม*

อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน*

ท่านทราบข้อมูลการอบรมนี้จากแหล่งใด ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ *

ท่านทราบหรือไม่ว่าการอบรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจของสถาบันฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นสถาบันชั้นนำ ในระดับนานาชาติ ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” *

ท่านรับรู้ถึงวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ของสถาบันฯ จากช่องทางใด*

ท่านพึงพอใจในการสื่อสารข้อมูลด้านวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ของสถาบันฯ ในระดับใด*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานอบรม โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com,warissara.kai@mahidol.ac.th
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th