งานอบรมระยะสั้น
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดวิธีการชำระเงิน


การจ่ายเงินค่าลงทะเบียน :

สถาบันฯ จะแจ้งให้ท่านทราบหลังจากประกาศผลรายชื่อทางอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่งานอบรม E-mail : waiwingrob@gmail.com หรือทางโทรสาร : 0 2441 9333 พร้อมระบุข้อความดังต่อไปนี้ในเอกสารหลักฐานการโอนเงิน
1. ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้ารับอบรม
2. รายละเอียดการออกใบเสร็จ สำหรับผู้ที่ต้องการเบิกค่าลงทะเบียน

เงื่อนไขการคืนเงินค่าลงทะเบียน มี 2 กรณี คือ

  • กรณีคืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมดมี 2 ข้อ ดังนี้
    • ผู้สมัครได้แจ้งยกเลิกเข้ารับการอบรม ก่อนการอบรมหนึ่งเดือน (ตามวันที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร)
    • สถาบันฯ เป็นฝ่ายยกเลิกการอบรม
  • กรณีคืนค่าลงทะเบียนให้ร้อยละ 25
    • ผู้สมัครได้แจ้งยกเลิกเข้ารับการอบรม ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์ (ตามวันที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานอบรม โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com,warissara.kai@mahidol.ac.th
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th