งานอบรมระยะสั้น
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อการอบรมที่จัดให้ตามความต้องการของหน่วยงาน


นอกจากหลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2566 สถาบันฯ มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง และประสบการณ์ ในการจัดอบรมระยะสั้นในหลากหลายหัวข้อ/เรื่อง ซึ่งสามารถดำเนินการจัดขึ้นได้ หากมีหน่วยงานแสดงความสนใจและต้องการให้มีการจัดอบรมขึ้น โดยอาจเป็นการจัดให้สำหรับ ผู้เข้าอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือหน่วยงานที่สนใจ โดยมีหัวข้อดังนี้


•    การจัดการข้อมูล
•    จริยธรรมการวิจัย (IRB)
•    การแนะนำซอฟต์แวร์เชิงคุณภาพสำหรับ NVIVO
•    ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
•    สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสังคม
•    การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
•    การประเมินผลในโลกยุคปัจจุบัน: ความท้าทายใหม่ๆของบุคลากรและองค์กร ในประเทศไทย
•    แผนที่ผลลัพธ์สำหรับหน่วยงานและองค์กร (Outcome
•    Mapping)
•    การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว (Applied Regression Modeling for Longitudinal Data Analysis)
•    การวิจัยเชิงปริมาณ
•    การติดตามและประเมินผลโครงการ
•    การประเมินผลเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน
•    การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (GIS)
•    การเขียนรายงานการวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
•    Innovative Social Science Research Methodologies
•    Qualitative Methods in Evaluation of Public Health Programs
•    Burden of Disease and Cost-Effectiveness Analysis
•    Impact Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานอบรม โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com,warissara.kai@mahidol.ac.th
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th