งานอบรมระยะสั้น
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2567 
เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) 

วันอังคารที่ 18 - วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 (3 วัน)

 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

--------------------------------------------------

ชื่อโครงการ : เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้รับผิดชอบ :     อาจารย์ ดร. นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์

                        รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนงค์ สกุลศรี

หลักการและเหตุผล :

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) เป็นวิธีการทำวิจัยรูปแบบหนึ่งที่ใช้กระบวนการที่ได้มาตรฐานในการรวบรวมและศึกษาผลงานวิจัย เพื่อสรุปเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและต่อยอดงานวิจัยต่าง ๆ ได้ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบได้รับการยอมรับว่าเป็นการวิจัยที่มีคุณภาพสูง และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ปัจจุบัน การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เป็นทักษะที่สำคัญและเป็นที่ต้องการในกลุ่มนักวิจัย ในปีนี้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะสามารถดำเนินการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบได้จริง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และฝึกฝนทักษะการทำวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

เนื้อหาหลักสูตร :

 • เทคนิคการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
 • การตั้งคำถามงานวิจัย
 • การกำหนดขอบเขตการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
 • การกำหนดเกณฑ์การคัดเข้าและคัดออกงานวิจัย (inclusion/exclusion criteria)
 • การลงทะเบียนแนวทางการศึกษา
 • การคัดเลือกงานวิจัย
 • การใช้งานโปรแกรม EndNoteเพื่อนำเข้าและจัดการข้อมูล
 • การประเมินคุณภาพของงานวิจัย
 • การสกัดข้อมูล (data extraction)
 • การสังเคราะห์ข้อมูล
 • การเขียนงานวิจัย
 • การปฏิบัติงานกลุ่มหรือเดี่ยว:
 • พัฒนาคำสำคัญ (search syntax) เพื่อสืบค้นงานวิจัย
 • ใช้งานฐานข้อมูลที่สำคัญ (database)
 • ใช้โปรแกรม EndNote เพื่อนำเข้าและคัดเลือกงานวิจัย
 • นำเข้างานวิจัยจากฐานข้อมูลต่าง ๆ
 • ประเมินคุณภาพงานวิจัย
 • สร้างตารางการสกัดข้อมูล
 • นำเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

กำหนดการอบรม : วันอังคารที่ 18 - วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 (3 วัน)

รูปแบบการจัด  ออนไซต์ ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

 • มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิจัย
 • มีความถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word  Excel
 • สามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตรได้เต็มเวลา

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ :

 • ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจสามารถพัฒนางานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
 • ผู้เข้าอบรมได้กระบวนการ/แนวทาง (protocol) ในการทำวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในหัวข้อที่สนใจ
 • ผู้เข้าอบรมใช้งานฐานข้อมูลและโปรแกรม EndNote ได้

สิ่งที่ผู้เรียนควรรู้/ต้องมี :

เงื่อนไขในการเข้ารับการอบรม :

หากจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามที่ทางโครงการกำหนด ทางโครงการขอยกเลิกการอบรม

ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

          ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ตามหนังสือ ที่ กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้าอบรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ค่าลงทะเบียนรูปแบบออนไซต์ ท่านละ 4,200.00 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

งบประมาณ :

          -  จากเงินรายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
          -  จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่มือถือ 0619546282

ประกาศผลการพิจารณา : สอบถามได้ที่่อีเมล waiwingrob@gmail.comwarissara.kai@mahidol.ac.th  หรือสอบถามที่มือถือ 0619546282

เงื่อนไขการชำระเงิน ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ประกาศการพิจารณา จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 (หลังจากเจ้าหน้าที่จัดอบรมแจ้งว่าจัดอบรมได้)

เงื่อนไขการคืนเงินค่าลงทะเบียน

 • สถาบันฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมด ในกรณีที่ผู้สมัครได้แจ้งยกเลิกเข้ารับการอบรม ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น
 • สถาบันฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ร้อยละ 25 ในกรณีที่ผู้สมัครได้แจ้งยกเลิกเข้ารับการอบรม ก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
 • กรณีสถาบันฯ เป็นฝ่ายยกเลิกการอบรม สถาบันฯ คืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมด

การรับสมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/resumes.php

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ อีเมล waiwingrob@gmail.comwarissara.kai@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ 0 2441 0201 ต่อ 301 มือถือ 06 1954 6282 และสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/index.php

กำหนดการอบรม : Dowload PDF

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานอบรม โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com,warissara.kai@mahidol.ac.th
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th