; ;
3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
โครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทยเพื่อสร้างทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน
โครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทยเพื่อสร้างทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน

3
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย 2562
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย 2562

3 11
โครงการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ และแนวทางการประเมินผล โครงการการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาลานกีฬาพัฒน์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง
โครงการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ และแนวทางการประเมินผล โครงการการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาลานกีฬาพัฒน์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง

3 11
โครงการประชากรเด็กข้ามชาติ: การเลี้ยงดู การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โครงการประชากรเด็กข้ามชาติ: การเลี้ยงดู การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

3 4 8 10 16
ประสานงาน “แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ประสานงาน “แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562

1 3
โครงการประเมินความสุข และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (การประเมินความสุข ความพึงพอใจ ความผูกพัน ของสมดุลชีวิตกับการทำงานของบุคลากร กฟผ.)
โครงการประเมินความสุข และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (การประเมินความสุข ความพึงพอใจ ความผูกพัน ของสมดุลชีวิตกับการทำงานของบุคลากร กฟผ.)

3
การสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
การสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

3
Empowering Civil Society Organizations for the Protection of Migrant Children (ECPMC)
Empowering Civil Society Organizations for the Protection of Migrant Children (ECPMC)

1 3 10
www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 01 ตุลาคม 2563
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th