; ;
10. ลดความเหลื่อมล้ำ
ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ
Broker & Employer Practices and Working Conditions, Foreign Migrant Workers in Taiwan
Broker & Employer Practices and Working Conditions, Foreign Migrant Workers in Taiwan

โครงการประชากรเด็กข้ามชาติ: การเลี้ยงดู การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โครงการประชากรเด็กข้ามชาติ: การเลี้ยงดู การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

3 4 8 10 16
Empowering Civil Society Organizations for the Protection of Migrant Children (ECPMC)
Empowering Civil Society Organizations for the Protection of Migrant Children (ECPMC)

1 3 10
www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 01 ตุลาคม 2563
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th