ระบบลงทะเบียน
เอกสารวิชาการ

ระบบลงทะเบียนเอกสารวิชาการ

ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อนำไปขอเลข ISBN และขอรายการบรรณานุกรมพร้อมหมายเลขเอกสารวิชาการของสถาบันฯ

ระบบลงทะเบียนเอกสารวิชาการ

โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนเอกสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการขอรับบริการเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) และบริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรม รวมทั้งทำการรวบรวมข้อมูลหมายเลขเอกสารทางวิชาการของสถาบันฯ ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร และห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ : ชื่อ - นามสกุล, ตำแหน่ง และอีเมล์

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อจำกัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการขอรับบริการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number : ISBN) และรายการบรรณานุกรม (Cataloging in Publication : CIP) เอกสารวิชาการของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร และห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ดำเนินการเก็บข้อมูลของท่านไว้เพื่อการติดต่อและนำส่งข้อมูลกลับตามที่ท่านแจ้งขอรับบริการ

3. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ได้ ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ในแบบฟอร์มครั้งนี้

4. ติดต่อเราได้ที่ : หน่วยเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 02 4410201-4 ต่อ 100 อีเมล: jeerawan.hot@mahidol.ac.th

วิธีการใช้งาน

1.ใส่Username กับ Password เดียวกับระบบจองห้องประชุม

2. เมื่อท่านส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ (ถ้าข้อมูลครบถ้วน ท่านจะได้หมายเลขทั้งหมดภายใน2วันทำการ)

ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อนำไปขอเลข ISBN และขอรายการบรรณานุกรม พร้อมหมายเลขเอกสารวิชาการของสถาบันฯ

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 01 ตุลาคม 2566
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th