1. ผู้มีสิทธิ์ยืม ได้แก่ บุคลากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเท่านั้น
2. โสตทัศนูปกรณ์ที่สามารถขอยืมได้ ได้แก่ เครื่องฉายแอลซีดี เครื่องฉายแผ่นทึบ Pointer กล้องถ่ายถ่ายภาพนิ่ง กล้องวีดิโอ ขาตั้งกล้อง เป็นต้น
3. ห้ามนำโสตทัศนูปกรณ์ที่ขอยืมไปให้ผู้อื่นขอยืมต่อ ทั้งนี้ หากเกิดชำรุดหรือสูญหายหาย ผู้ยืมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ตามราคาที่เป็นจริงในปัจจุบัน
4. ผู้ยืมต้องส่งคำร้องเข้ามาในระบบยืมคืนครุภัณฑ์ ล่วงหน้า 2 วันทำการ
5. โสตทัศนูปกรณ์ทุกชิ้นที่ขอยืมไป ผู้ยืมจะต้องตรวจความเรียบร้อยก่อนยืมไปทุกครั้ง เมื่อนำกลับมาคืนจะต้องอยู่ในสภาพเช่นเดิมทุกประการ ผู้ยืมต้องรับผิดชอบต่อทุกรายการที่ยืมไป ในกรณีเกิดชำรุดหรือสูญหายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
6. กำหนดระยะเวลาการให้ยืมแต่ละครั้งไม่เกิน 3 วัน หากต้องการยืมเกินกว่า 3 วัน งานโสตทัศนศึกษาจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป เมื่อใช้เสร็จแล้วคืนทันที (สำหรับที่ใช้ในสถาบัน) หรืออย่างช้า 1 วันทำการ (สำหรับงานประชุมที่ใช้นอกสถาบันฯ) เมื่อถึงวันกำหนดส่ง จะต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจรับ จึงจะถือว่าส่งคืนเรียบร้อยแล้ว
7. กรณีที่แจ้งความจำนงขอยืมโสตทัศนูปกรณ์ไว้ แต่ต้องการยกเลิกการใช้งาน กรุณาแจ้งงดการใช้โสตทัศนูปกรณ์ทันที ที่งานโสตทัศนศึกษา โทร 102, 103
8. กรุณาส่งคืนโสตทัศนูปกรณ์ทันที เมื่อไม่มีการใช้งานอีก แม้จะยังไม่ถึงกำหนดเวลาส่งคืนก็ตาม
9. งานโสตทัศนศึกษามีสิทธิ์ที่จะเรียกอุปกรณ์คืนก่อนถึงกำหนดได้ หากทราบว่าผู้ยืมนำโสตทัศนูปกรณ์ไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์โดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

งานโครงการวิจัยของสถาบันฯ ที่ต้องการใช้อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ภายนอกสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อประชุม อบรม หรือสัมมนา สามารถยืมอุปกรณ์ดังกล่าวได้ โดยมีอัตราค่าเช่าต่อวัน ดังนี้

รายการ ราคาเช่า / วัน หมายเหตุ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) 800
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) 800
เครื่องพิมพ์ แบบขาว-ดำ 1,000 กรณี หมึกพิมพ์หมด ต้องสำรองหมึกพิมพ์เอง
เครื่องพิมพ์ แบบสี 3,0000 กรณี หมึกพิมพ์หมด ต้องสำรองหมึกพิมพ์เอง
เครื่องพิมพ์ แบบ All-in-one 1,000 กรณี หมึกพิมพ์หมด ต้องสำรองหมึกพิมพ์เอง
เครื่องบันทึกเสียง (IC Recorder) 100 ไม่รวมแบตเตอรี่
กล้องถ่ายรูป บันทึกภาพนิ่ง 1,000 รวมแบตเตอรี่ พร้อมขาตั้งกล้อง
กล่องถ่าย VDO 1,000 รวมแบตเตอรี่ พร้อมขาตั้งกล้อง
กล้องสำหรับ conference (All-in-one conference camera) 1,000
เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) 1000
iPad/Tablet 300
เครื่องแปลภาษาพร้อมหูฟัง 6,000 เช่ายกชุด ไม่รวมแบตเตอรี่
Wireless microphone 1,000 ไม่รวมแบตเตอรี่
ขาตั้งกล้อง 600
เงื่อนไขการเช่าอุปกรณ์

1. ผู้เช่าต้องทำจดหมายการขอเช่าอุปกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุประเภทอุปกรณ์ จำนวน และระบุช่วงเวลาการใช้งานที่ชัดเจน และแจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการ
2. การคืนอุปกรณ์ ไม่เกิน 2 วันทำการ หลังสิ้นสุดการใช้งานตามจดหมายการเช่า
3. กรณีไม่คืนอุปกรณ์ตามข้อกำหนด มีอัตราค่าปรับ 2 เท่าของราคาเช่า (ต่อวัน)
4. กรณี ทำอุปกรณ์สูญหาย ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาของอุปกรณ์นั้น หรือซื้ออุปกรณ์ประเภทนั้นที่มีคุณสมบัติเดียวกับที่เช่าหรือเทียบเท่ามาทดแทน
5. กรณี ทำอุปกรณ์ชำรุด ผู้เช่าต้องชำระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเต็มจำนวน
6. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาเช่า ยกเว้นเป็นกรณีไป
หมายเหตุ: นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้นให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้อำนวยการ

Download : อัตราค่าเช่าอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 1 ตุลาคม 2566
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th